بهترین مرکز نروفیدبک در کرج: وقتی کودک ناسزا می گوید، به او چه بگوییم؟

بهترین مرکز نروفیدبک در کرج: وقتی کودک ناسزا می گوید، به او چه بگوییم؟

🔹 می دانم که از رفتار دوستت (خواهرت یا برادرت) عصبانی هستی اما ناسزاگفتن کار صحیحی نیست.

🔹 اگر عصبانی هستی، نفس عمیقی بکش و بدون اینکه از الفاظ نامناسب استفاده کنی به کمک الفاط درست و مناسب مشکلت را بیان کن.

🔹 فحش دادن شخصیت تو را خراب می کند. اگر می خواهی به دوستانت نشان دهی از آنها برتری، باید با آنها موقر و باادب صحبت کنی.

ادامه مطلب  بهترین کلینیک توانبخشی در کرج:عدم تعادل هورمونی چیست؟

Related posts