سیاوش عطایی کاندیدا هیت مدیره انجمن گفتاردرمانی ایران در بهمن 98 :بزرگراه کاشانی فرعی سازمان آب

سیاوش عطایی کاندیدا هیت مدیره انجمن گفتاردرمانی ایران در بهمن 98 :بزرگراه کاشانی فرعی سازمان آب         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و نام خانوادگي نامزد: سیاوش عطائی       نامزد براي پست : عضويت هيأت مديره   تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: با توجه به تعداد کارشناسان و فارغ التحصیلان جدید ومطلع وعلاقه مند رشته و شور و شوق حاضر در میان آنها ، اگر بتوان این پتانسیل را جذب و در طول زمان کوتاه…

Read More

سیاوش عطایی کاندیدا هیت مدیره انجمن گفتاردرمانی ایران در بهمن 98:کوی فردوس فرعی گل آرای

سیاوش عطایی کاندیدا هیت مدیره انجمن گفتاردرمانی ایران در بهمن 98:کوی فردوس فرعی گل آرای         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و نام خانوادگي نامزد: سیاوش عطائی       نامزد براي پست : عضويت هيأت مديره   تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: با توجه به تعداد کارشناسان و فارغ التحصیلان جدید ومطلع وعلاقه مند رشته و شور و شوق حاضر در میان آنها ، اگر بتوان این پتانسیل را جذب و در طول زمان کوتاه ،…

Read More

سیاوش عطایی کاندیدا هیت مدیره انجمن گفتاردرمانی ایران در بهمن 98:شهرک امید خیابان ولیعصر

سیاوش عطایی کاندیدا هیت مدیره انجمن گفتاردرمانی ایران در بهمن 98:شهرک امید خیابان ولیعصر       به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و نام خانوادگي نامزد: سیاوش عطائی       نامزد براي پست : عضويت هيأت مديره   تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: با توجه به تعداد کارشناسان و فارغ التحصیلان جدید ومطلع وعلاقه مند رشته و شور و شوق حاضر در میان آنها ، اگر بتوان این پتانسیل را جذب و در طول زمان کوتاه ، در جهت…

Read More

اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98 :بریانک فرعی سلیمی

  اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98 :بریانک فرعی سلیمی         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و نام خانوادگي نامزد: سیاوش عطائی       نامزد براي پست : عضويت هيأت مديره   تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: با توجه به تعداد کارشناسان و فارغ التحصیلان جدید ومطلع وعلاقه مند رشته و شور و شوق حاضر در میان آنها ، اگر بتوان این پتانسیل را جذب و در طول زمان کوتاه…

Read More

اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98:بزرگراه فتح میدان فتح فرعی رهنما

  اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98:بزرگراه فتح میدان فتح فرعی رهنما         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و نام خانوادگي نامزد: سیاوش عطائی       نامزد براي پست : عضويت هيأت مديره   تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: با توجه به تعداد کارشناسان و فارغ التحصیلان جدید ومطلع وعلاقه مند رشته و شور و شوق حاضر در میان آنها ، اگر بتوان این پتانسیل را جذب و در طول…

Read More